Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Coacha dina medarbetare att nå sina mål och bli mer motiverade
Tillbaka

Coacha dina medarbetare att nå sina mål och bli mer motiverade

”Coaching handlar om framtida möjligheter inte om begångna misstag”
Ur ”Coaching för bättre resultat” av John Whitmore
 
I Oxford Dictionary definieras verbet ”to coach” (coacha) som ”handleda, utbilda, ge fingervisning, förse med fakta”. Det hjälper oss inte mycket, för allt det där kan vi göra på många olika sätt, varav vissa inte har det minsta med coaching att göra. Coaching handlar lika mycket om hur detta görs som om vad som ska göras. Det resultat som vi uppnår genom coaching beror i hög grad på relationen mellan coachen och den coachade och på vilka kommunikationsmedel och vilken kommunikationsstil man använder. Den coachade inhämtar fakta, inte från coachen utan från sitt eget inre, med stöd och stimulans från coachen. Naturligtvis är bättre resultat det överordnade målet, men frågan är hur man bäst kan uppnå det.
 
Många organisationer har - såväl i goda som i svåra tider - använt olika sätt för att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. 
Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Med rätt verktyg och förhållningssätt, rätt analys av situationen och var personen befinner sig kan du som ledare på ett mer tydligt sätt kommunicera och agera så dina medarbetare når sina mål, växer i sina roller och mår då också bra. Ett coachande förhållningssätt är ett sätt att både använda kommunikationen som verktyg för att få andra att växa men också ett sätt att analysera en situation för att på bästa sätt kunna ställa vägledande frågor för att skapa både lärande, större ansvarstagande – ett aktivt medarbetarskap - och bättre resultat. Dagens ledare möter idag flera utmaningar där ett aktivt medarbetarskap är direkt avgörande för resultatet. Sådana utmaningar kan till exempel vara distansledarskap och att man leder allt större medarbetargrupper.
 
En undersökning visar att svenska ledare ägnar endast 2‐5% av sin tid åt riktigt coaching av sina medarbetare. Dessa siffror är ett bevis på att coaching är en av de mest utmanande ledarmetoderna. Vi kan dock se att hos de kunder vi hjälper att använda coaching på ett effektivt sätt så blir det en av de mest lärorika metoderna i deras ledarskap. Det blir ett av de viktigaste ledarverktygen men också ett tydligt, enhetligt förhållningssätt i deras ledarskap.
Mercuri Internationals definition av coaching lyder:
 
”Att hjälpa någon att lära och leda sig själv inom givna ramar mot ett bestämt mål.”
 
Coachen är inte problemlösare, lärare, rådgivare, instruktör eller ens expert. Coachen är ett bollplank, vägröjare, en konsult, en medvetandehöjare.
 
Vi ser att coachingens syfte är att:
 
• Skapa medvetenhet hos den coachade om vad personen gör idag och vilka alternativa möjligheter det kan finnas att lösa utmaningar.
• På sikt skapa ökad förmåga att ta eget ansvar och utvecklas i rollen som medarbetare/kollega. Skapa en utvecklande kultur.
• Vara ett stöd för ledaren för att kunna knyta ihop medarbetarnas utveckling med verksamhetens mål.
 
Ett coachande förhållningssätt handlar också om hur vi:
 
• Arbetar med stöd och konfrontation genom återkoppling.
• Förankrar mål och föra måldialoger.
• Agerar för en samverkande dialog mellan ledare och medarbetare.
• Arbetar med problemlösning när vi har delade åsikter.
• Skapar utrymme för engagemang och motivation.
 
”En coach ska hjälpa en individ att flytta sig från punkt A till punkt B genom att följa med jämsides. Inte gå framför (leda) och inte gå bakom (driva på) utan gå bredvid (coacha)”  Citat Magnus Kull, Coach2Coach
 
Vilka är då vinsterna med coaching, i jämförelse med ordergivning för chefen respektive medarbetaren, och vad vinner en organisation på att anamma det vi kallar en coachande kultur?
 
• Förbättrad prestation och ökad produktivitet
• Medarbetarutveckling
• Förbättrad inlärning
• Förbättrade relationer
• Förbättrad livskvalitet för individen
• Mer tid till ledaren
• Mer kreativa idéer
• Bättre användning av människor, förmågor och resurser
• Snabbare och mer effektiva reaktioner i akuta lägen
• Större flexibilitet och anpassning till förändringar
• Mer motiverad personal
• Kulturförändring
 
Kort och gott en färdighet för livet! Genom professionell coaching kan du skapa en mer öppen och aktiv inlärning, en ökad medvetenhet och större ansvarskänsla, vilket i sin tur leder till ökad framgång för ditt företag.
 
Vill du utveckla dina ledaregenskaper och coacha andra i att nå framgång? Anmäl dig till kursen Coaching - Coachande Ledarskap 
 
 
Coacha dina medarbetare att nå sina mål och bli mer motiverade Coacha dina medarbetare att nå sina mål och bli mer motiverade